• §1

  Cel Polityki Prywatności

  Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz podstawowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Kancelarię – zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

   

  Korzystając z naszej strony internetowej, akceptują Państwo Politykę prywatności. W przeciwnym razie, powinni Państwo zaprzestać z korzystania ze strony internetowej.

   

  §2

  Administrator danych osobowych

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Ilony Kwiecień  z siedzibą 58-200 Dzierżoniów ul. Wojska Polskiego 13 | NIP 882-146-99-72 .

  §3

  Cele i podstawy oraz zasady przetwarzania

  W ramach swojej działalności Kancelaria zbiera i przetwarza dane osobowe:

  1. w celu wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z Klientami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych rzez Kancelarię jako Administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a to:

  a) w celu świadczenia usług na rzecz Klientów,

  b) w celu marketingu usług Kancelarii, w tym w celu informowania o wydarzeniach lub działalności Kancelarii,

  c) w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną kancelaria-kwiecień.pl;

  3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Nadto Kancelaria przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Każdorazowo podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie może jednak skutkować brakiem możliwości nawiązania z Państwem kontaktu, odpowiedzi na Państwa zapytanie i uniemożliwiać lub utrudniać realizację umowy lub wypełnienie prawnie uzasadnionego celu.

   

  Dane nie będą przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie będą podlegać profilowaniu ani przetwarzaniu zautomatyzowanemu.

   

  Państwa dane osobowe przechowywane są w zależności od podstawy i celu przetwarzania:  przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z zawartych lub wykonywanych umów, do czasu cofnięcia przez Państwa udzielonej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

  §4

  Prawa dotyczące Państwa danych

  Przysługuje Państwu

  a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

  b) prawo do sprostowania, poprawiania danych osobowych

  c) prawo do usunięcia danych osobowych  – jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy,

   

  Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli taka zgoda została wyrażona) w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

  W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem dokonanego już przetwarzania.

   

  Ponadto przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych (osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

   

  Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora (dane kontaktowe wskazane powyżej).